مشخصات متقاضی:
       
کدملی: نام و نام خانوادگی:
نام طرح: متراژ:  مترمربع
تلفن تماس(بدون صفر): پروانه کسب :
آدرس:
 
متعهد می گردم در صورت خرید زمین  در مدت یکسال از زمان  اخذ مجوز نسبت به ساخت و ساز و به بهره برداری رساندن طرح اقدام نمایم.
شایا ن  ذکر است در صورت ثبت نام  بیش از ظرفیت ، واگذاری  به صورت مزایده انجام می گردد.